පොඩිනා

පැලුනු තැන් ඇළ කණ්ඩියේ මට ඇහෙනවා ඉකි ගහන සද්දේ කැරකිච්ච යටි හුලං ඕසෙට ඇවිත් දූවිලි එක්ක පැද්දේ ඉපල් වෙන ගදපාන අකුලක පැටලිලා හිත එහා ලන්දේ නුබව තාමත් හොයනවා ඇති! හිත පතුල මේ තරම් යුද්දේ පිරුණ රතඹර – සියුම් සියොලග පිපුන සපුමල – වගේ දෑලේ පිරිමි හිත් කොච්චරක් රිදුනද නුබම මට පැවරුවම ආලේ රුචි අරුචි නොදැනිච්ච…