ලෝක කලා දිනයේදී කලාව ගැන

සෑම වසරකම අප්‍රේල් 15 දිනට යෙදී ඇති ලෝක කලා දිනය නිමිති කරගනිමිනි~ අනේකවිධ නිර්ණායකයන් මත පිහිටුවා කලාව අර්ථ කතනය කල හැකි ද? නැත කලාව නිශ්චිත ලෙස මේ යැයි අර්ථ දැක්වීමට නොහැකිය, මන්ද කලාව රසවත් වන්නේ රසය තුලය, කලාකරුවා ද, එයින් මුසපත් වන රසිකයා තුලද තිබෙන රස සුසංයෝගයෙන් එම කලාව සැනසීමක් වේ. ශබ්දයේ කොටස් දෙක වන…

How to survive a Zombie Apocalypse

First things first. Before surviving a possible zombie attack, we need to identify who are these creatures. ZOMBIES– the word itself gives you a horrific feeling, and rightly so it should be. A zombie is an un-dead creature which rose from THE DEAD. Many people believe that zombies are fictional characters as there were no…