අහිංසක සිත් සනසන්න මට ලැබුනු වරමක්

එක වගේම මල් වැටිච්ච ගවුම් ඇදගෙන, කොණ්ඩේ කොටටම කපලා සමනල්ලු දෙන්නෙක් දෙපැත්තට ගහගෙන, ඇස් දෙක රවුම් කර කර සිනා මුසු මුහුණින් සෑම සෙනසුරාදාවකම ඔවුන් අපි එනකන් මග බලා සිටිනවා. අපි ආ සැනින් දුවගෙන ඇවිත් ලස්සනට වාඩිවෙලා ඉන්නවා පොත් දෙකයි, පැන්සලයි, මකනෙයි මේසෙ උඩට අරගෙන. අපිත් ඉතින් ලෑස්තිවෙලා ඉන්න ඕනි කට්ටියගේ කච කචේ අහන්න. ප්‍රශ්න කෝටියක්…