සැඟව ගිය විශේෂ ඔක්තෝබරය ~The Faded October ~ மறைந்த அக்டோபர்

ලෝකවාසී සියලු දෙනා කොවිඩ් වෛරසය නිසා බියෙන් ඇලලී ඇති මොහොතක මෙවන් මාසයක් උදාවීම ගැන ප්‍රථමයෙන්ම කණගාටු වෙමි. සරත් සෘතුවට හිමිකම් කියන ඔක්තොම්බර් මාසය ශීත සෘතුවට පාර කියන ඉතා අලංකාර මාසයකි.බොහෝ රටවල තුරුලතා වල කහ පැහැයට හැරී සුළගේ විසිරී යන්නේ මේ මාසයේ දී ය. මෙම ඔක්තොම්බර් මාසය ගෙන බැලූ කල ලෝකවාසී අප සැම හට ඉතා විශේෂ…

Remember Kindness matters the Most!

In times like these, when the world feels upside down , Kindness can be the key to turn things around. Kindness has the power to create community, support, and hope. A helping hand says you are not alone when you face that upward slope. Of course, being kind is always the right thing to do….