මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ… මොකටද ඔබ ඔය බිම හාරන්නේ?

ස්..ස්.. මේ! ඔව්.. ඔව්.. ඔයාට තමයි කථා කරන්නේ! පොඩ්ඩකට ඔය ඇස් ස්ක්‍රීන් එකෙන් එලියට අරන් , ටිකකට එන්නකො ඔයාගේ ගුහාවෙන් එලියට! අරින්න කාමරේ ජනේලේ, ඉර එලියට එන්න දෙන්න ඔයාගේ ලෝකයට… මොහොතකට නැවතිලා බලන්න, ඔයාගේ ඇස් මානයේ විදින්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? හිතට අනවශ්‍ය පීඩනයක් නොදෙන, ඔලුවට මහ බරක් එකතු නොකරන , අපි එයාලා ගැන නොබැලුවත් අපිට…