ලෝක රූපවාහිනී දිනය உலக தொலைக்காட்சி தினம்

රූපවාහිනිය වර්තමානය වන විට ඕනෑම නිවසක දකින්නට හැකි සාමාන්‍ය භාණ්ඩයක් වී අවසාන යි. වර්තමානය වන විට ලොව පුරා මිලියන ගණනින් භාවිතා වූවත් රූපවාහිනිය උරුමකම් කියන්නේ වසර සියයකටත් වඩා අඩු ඉතිහාසයකට බව ඔබ දන්නවා ද ? ලෝක රූපවාහිනී දිනය ගැන කතා කරන විට රූපවාහිනියේ නිර්මාතෘවරයා ගැන කතා නොකරනවානම් එය මහා හිඩැසකි. 1888 අගෝස්තු මස 13 වනදා…