ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් හිංසනයට ලක්වු කාන්තාවන්ට නිදහස් ලොවක්!

“සල්ලාලයන් තිදෙනෙකුගේ රසකාමිත්වයට සූරියවැව තවත් සුදු නෙලුමක් බිලිවෙයි.” මෙවන් සිත් සලිත කරවන ප්‍රචණ්ඩකාරී පුවත් අද සමාජයේ කොතෙකුත් අසා දැනගැනීමට හැකිවූවද, සමාජයට වාරණය නොවූ කාන්තා හා ගැහැණු ළමුන් කොතෙකුත් ශාරීරිකව මානසිකව හා ලිංගිකව හිංසනයට ලක් වෙනවා ඇත්ද? මෙවන් ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් අද සමාජයේ හිංසනයට ලක්වී සිය මානව හිමිකම් අහිමිවූ කාන්තාවන් කියා නිම කල නොහැකි තරම්ය. ලෝක…