ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය සෑම වසරකම අප්‍රේල් 7 වන දින ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙන්ම අනෙකුත් ආශ්‍රිත සංවිධානවල අනුග්‍රහය යටතේ සමරනු ලබන ගෝලීය සෞඛ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ දිනයකි.  1948 දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පළමු ලෝක සෞඛ්‍ය සමුළුව පැවැත්වීය. ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අතර සෑම වසරකම ගෝලීය සෞඛ්‍යයට විශාල වැදගත්කමක් ඇති…