නොපෙනෙන මානය

This is the prize winning of the article from the creative writing competition, WriterX, written by Dulmi Prabodha. Enjoy! Read the English Winning Article සියල්ල පැහැදිලිය. හොඳින් ඔප දමන ලද ගෙබිමේ සිට පරිගණකයේ දත්ත ගබඩාව දක්වාම සියල්ල පිළිවෙල. ඔහු අවසානයට මුද්‍රණය කරමින් තිබූ කෙටිකතා පිටපතෙහි අවසන් වාක්‍යය හැරුණු කොට සියල්ල සම්පූර්ණය. මුද්‍රිත පිටපත නැතහොත්  එකම හෝඩුවාව…