සිහින මියැදුණු  තාරුණ්‍යයක්

ඔබ කෙදිනක හෝ සිහින දැක තිබේද? බාල, මහළු, තරුණ සියළුදෙනාම අඩු වැඩි වශයෙන් සිහින ගොන්නක් ඉටු කරගැනීමේ අරමුණින් ජීවත් වෙති. මේ අතරින් වැඩිම සිහින ප්‍රමාණයකට හිමිකම් කියනු ලබන්නේ තරුණ ප්‍රජාවය. මීට හේතු වනුයේ ළමා අවධියේදී තමා තුළ නොමැති හීන හඹායෑමේ ජවයක් නිතැතින්ම තරුණයකුට එම කාලයේදී උරුම වීමයි. එමෙන්ම වැඩිහිටියකු තරම් වගකීම් හා යුතුකම් තරුණයකුට නොමැති…