කාල සංචාරකයා

එදින ඉමහත් කලබලකාරී දිනයක් විය. ඒ මක්නිසාදයත් අද දින විද්‍යා මණ්ඩපයේ වාර්ශික විද්‍යා සැනකෙලියේ අවසන් දිනය වීම  හේතුවෙනි. මේ සදහා සරසවි භූමියේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් හොවා දැක්වෙන විවිධ අංග රැසක් සංවිධානය කර පැවතුනි. මේ සදහා සහන් ඇතුලු මිත්‍ර පිරිස ඉතාමත් යුහුසුලුවමෙන්ම ප්‍රීතිමත්ව සහභාගීවිය. සරසවි භූමියේ සිටිනා අමුත්තන් අතරින් එක් අයෙක් සහන් වෙත දැඩි අවධානයෙන් යුතුව සිටියි….