ආමිස පූජා

I am very much of a night owl, so even though I knew I had to wake up early the next day, I only went to bed at around two am on Saturday, the 24th of September. I heard my alarm going off at six thirty, and it took me pretty much an entire quarter…

ප්‍රණාම

පළමු අදියර “ ඔබ දැනුමෙන් මුහුකුරා යනවිට ඔබට වැ ටහේවි,  ඔබට අත් දෙකක් පවතින බව…  එකක් ඔබට උපකා රය පිණිස,  අනෙක අන් අයට උපකාර කිරීමට.. “ -ඕඩ්රි හෙප්බර්න්- ප්‍රණාම  යනු ජීවිතයේ සැදෑ  සමය ගෙවමින් පවතින, පුරවැසියෙක් වශයෙන් රටට තමන්ගේ යුතුකම මැනවින් ඉටුකරන ලද වැඩිහිටියන් සදහා ම වෙන්වූ ව්‍යාපෘතියකි. SLIIT රොටරැක්ට් සමාජයේ ප්‍රජා සේවා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙම…

Before you OD

Drugs are a menace to society. Always has been and always will be. This begs the question,” How did drugs become public enemy No.1?”. To answer this question, we first need to define what is a drug or to be more specific a “Narcotic”. A “Narcotic” is a substance that affects mood or behaviour and…

Holidate

“Christmas is doing a little extra something for someone else”  Charles M. Schultz Christmas is one of the biggest festivals celebrated by almost everyone around the world regardless of religion, race or language. We were all taught to be good kids during our childhood in return for Santa’s secret gifts. The Christmas decorations, the seasonal…

VOCÉ

The only way to find your voice is to use it – Jen Mueller As such is how important public speaking and presentation skills are. Even though public speaking is a challenge that many individuals struggle with, it’s been proven that those who are confident and fearless to voice their opinions in front of others are…

A Ray of Hope

“It’s fine duwa, school is more important than anything else.” It is the beginning of the first day of the week. Amaya turns off the greasy stove as her mother prepares for a mediocre cup of tea. Amaya considers it a taste made in heaven, for her mother’s tea can surely give her the strength…

Subcommittee Meetup – December

“There are no strangers here; Only friends you haven’t met yet.” Public holidays are usually supposed to be calm and tranquil. But the hustle (and the fun) never stops for the members of  Rotaract Club of SLIIT. That’s why we flocked to the Bird’s nest (pun intended) on the last Poya day of 2022, with…

Rotaverse – Phase 2

One of the biggest orientation activities presented to Rotaract Club of SLIIT new members is Rotaverse. Rotaverse is a tremendous opportunity for all the students of SLIIT to be a part of RACSLIIT family. More than 100 people participated virtually in Rotaverse – Phase 1, Rotaverse project chairs made the decision to hold Phase 2 after…

What is Outsourcing and the Reasons why you should outsource to Sri Lanka

Outsourcing and its history Businesses operate with the prime objective of maximizing profits through reducing the operational costs of their business processes. Since the industrial revolution itself, businesses searched for imperative methodologies to ensure highest profits through lowest potential risks, which resulted in the initiation of outsourcing. From 1970s itself, the businesses attempted to identify…

Good Health and Well-Being 

Hey Jimmy! How are you doing? Tami inquired. Hey! I am okay. Where is Sarah? I want to meet her because my science book is with her. Oh! I think she is in the cafeteria with Rich.  Jimmy chuckles “Oh early morning aha?” Yeah I guess some problem between them. “Richard and Sarah are not…