ප්‍රණාම

පළමු අදියර “ ඔබ දැනුමෙන් මුහුකුරා යනවිට ඔබට වැ ටහේවි,  ඔබට අත් දෙකක් පවතින බව…  එකක් ඔබට උපකා රය පිණිස,  අනෙක අන් අයට උපකාර කිරීමට.. “ -ඕඩ්රි හෙප්බර්න්- ප්‍රණාම  යනු ජීවිතයේ සැදෑ  සමය ගෙවමින් පවතින, පුරවැසියෙක් වශයෙන් රටට තමන්ගේ යුතුකම මැනවින් ඉටුකරන ලද වැඩිහිටියන් සදහා ම වෙන්වූ ව්‍යාපෘතියකි. SLIIT රොටරැක්ට් සමාජයේ ප්‍රජා සේවා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙම…