සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

Actions speak louder than words!

Say NO to Dengue! It’s a wrap Sri Lanka loses many lives due to the lack of awareness and irresponsible acts of its citizens, when it comes to curbing diseases. One such disease is Dengue. The Rotaract club of SLIIT in collaboration with the Medical Officer of Health (MOH) Kaduwela, initiated  the project Say No…

THE BLOGGER: Q2

Remember? Pen is mightier than the Sword!✒️ Here is the perfect way to spend the quarantine period! 😷🥳 THE BLOGGER, a voyage initiated by the editorial panel of RACSLIIT presents you the Magazine of its second quarter (October – December) 2019/20 Glide through the pages to find the completed projects of the quarter, SLIIT Rotaract…

ALTITUDE🍃- from Strangers to Family

Whom would you rather accompany on a hiking or a camping adventure? A set of friends or family members or a bunch of strangers? The answer would definitely be “friends or family members” right? Well, last February, a bunch of Rotaractors from SLIIT had the chance to drag themselves through something beyond the mainstream camping…

Almighty Saplings🌳

What comes to your mind when you hear the word green plant? Well, it is a green leafed tree. If I add more science into it, a plant is a multi-cellular living organism, containing chloroplasts, which is also photosynthetic but lacking the ability to move. Above all, I would say that a plant is the…

Sri Pada Cleaning Trek 2.0🌄

Started in the year 2014, it is my usual way to welcome the dawn of the new year by climbing the sacred Sri Pada mountain. In the memory lane from past to present, it is clearly and continuously observed that the natural environment around the Sri Pada mountain and the forest reserve is getting polluted…

Cleaning up our waterways

Originally posted on Service in Action :
By Ludovic Grosjean, member of the Rotaract Club of Melbourne City, Australia     Success starts at home. This is why every month we invite Rotary and Rotaract clubs in our district to join us for a walk along the river near Flinders station in Melbourne, Australia, to participate in…

Adieu Okjokull – The First Funeral of a Glacier

“A letter to the future, Ok is the first Icelandic glacier to lose its status as a glacier. In the next 200 years all our glaciers are expected to follow the same path. This monument is to acknowledge that we know what is happening and what needs to be done. Only you know if we…

We love the sea 19′

What is the source of this pollution? To where will this lead? “The ocean” the home for millions of aquatic animals and plants, is affected badly by human operations. The litter end up on coastlines and beaches washed up in with waves are mistakenly eaten by marine animals.In pursuance of the Global Beach Cleanup Day,…