සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

A small act of kindness, can make a big difference

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted; This is what I felt through the smiles of the children at Light up their world. I got the first privilege of volunteering during the Christmas season. It’s a season of joy and giving and I’m glad I got to be a part of…

Light up their World – and they light up ours!

If someone asked me for a decision I took and never regretted, volunteering for Light Up their World would top the list. I’ve always wanted to volunteer but never got the chance to do so and I felt that joining Light up would be the perfect chance because I love teaching too. One of my…

Make ‘YOU’ a better decision maker

Life is an offer. Living is a choice. To live a successful life with less regrets, we should be able to make good decisions, like how to invest your money or even simple decisions like what to wear to a job interview could be the key to living your best life. This article is going…