සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

A small act of kindness, can make a big difference

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted; This is what I felt through the smiles of the children at Light up their world. I got the first privilege of volunteering during the Christmas season. It’s a season of joy and giving and I’m glad I got to be a part of…

International Runway

International Runway, which took place on the 13th of March was Rotaract ICBT’s endeavor to bring some novelty into the avenue of International Services. Bringing forth a completely original idea to the table, the project sought to enlighten and exhibit the many cultural differences between countries. It was the red carpet for celebration of beauty…

Light up their World – and they light up ours!

If someone asked me for a decision I took and never regretted, volunteering for Light Up their World would top the list. I’ve always wanted to volunteer but never got the chance to do so and I felt that joining Light up would be the perfect chance because I love teaching too. One of my…

ලෝක කලා දිනයේදී කලාව ගැන

සෑම වසරකම අප්‍රේල් 15 දිනට යෙදී ඇති ලෝක කලා දිනය නිමිති කරගනිමිනි~ අනේකවිධ නිර්ණායකයන් මත පිහිටුවා කලාව අර්ථ කතනය කල හැකි ද? නැත කලාව නිශ්චිත ලෙස මේ යැයි අර්ථ දැක්වීමට නොහැකිය, මන්ද කලාව රසවත් වන්නේ රසය තුලය, කලාකරුවා ද, එයින් මුසපත් වන රසිකයා තුලද තිබෙන රස සුසංයෝගයෙන් එම කලාව සැනසීමක් වේ. ශබ්දයේ කොටස් දෙක වන…

How to survive a Zombie Apocalypse

First things first. Before surviving a possible zombie attack, we need to identify who are these creatures. ZOMBIES– the word itself gives you a horrific feeling, and rightly so it should be. A zombie is an un-dead creature which rose from THE DEAD. Many people believe that zombies are fictional characters as there were no…

Be a Hero; Stay Home

“Did you ever think that you could be a hero by staying at home?”  I know somehow we all want be heroes. Now, there is a chance to be heroes without any hard effort. Stay home if you really love your beloved ones and I hope you all are safe and well. “Quarantine” the word…

The Business Algorithm

Today, we are a part of the world where innovations and entrepreneurs lead the world. Everyone aspires to be an entrepreneur, but the successful ones have a different story. So what’s so different about their story. Analysis proves that a proper strategic business approach is key to the success of any entrepreneur. How does marketing…

FAQ about 50-SHADES

Hey! Wanna know about 50-SHADES? Here is the way👇This article is compiled based on the frequently asked questions (FAQ) about the project 50-SHADES! It is a virtual scavenger hunt organized by the Rotaract Club of SLIIT in which no physical movement, cuts, bruises, or pain is involved but a thirst to triumph. The participants will…

Celebration of Valentine’s during Quarantine

Sounds weird? It’s okay🤭 List down the things that you did during this quarantine period being “trapped” inside the house. In most of the lists’ the “most important but now bored” thing would be scrolling up and down, sea-saw or sliding board? No, Facebook. Therefore, I thought of sharing my quarantine experience with you. Most…