සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

Global Diplomacy Post COVID-19🌍

During this period of lockdown due to Covid’19 outbreak the mankind had to witness a major twist in their lifestyles. We got to see the downfall of many powerful and technologically improved countries in front of Mother Nature. Some may say we are paying the penalty for our own deeds and some may say Mother…

A small act of kindness, can make a big difference

“No act of kindness, no matter how small, is ever wasted; This is what I felt through the smiles of the children at Light up their world. I got the first privilege of volunteering during the Christmas season. It’s a season of joy and giving and I’m glad I got to be a part of…

Light up their World – and they light up ours!

If someone asked me for a decision I took and never regretted, volunteering for Light Up their World would top the list. I’ve always wanted to volunteer but never got the chance to do so and I felt that joining Light up would be the perfect chance because I love teaching too. One of my…

Be a Hero; Stay Home

“Did you ever think that you could be a hero by staying at home?”  I know somehow we all want be heroes. Now, there is a chance to be heroes without any hard effort. Stay home if you really love your beloved ones and I hope you all are safe and well. “Quarantine” the word…

Celebration of Valentine’s during Quarantine

Sounds weird? It’s okay🤭 List down the things that you did during this quarantine period being “trapped” inside the house. In most of the lists’ the “most important but now bored” thing would be scrolling up and down, sea-saw or sliding board? No, Facebook. Therefore, I thought of sharing my quarantine experience with you. Most…

Make ‘YOU’ a better decision maker

Life is an offer. Living is a choice. To live a successful life with less regrets, we should be able to make good decisions, like how to invest your money or even simple decisions like what to wear to a job interview could be the key to living your best life. This article is going…

ALTITUDE🍃- from Strangers to Family

Whom would you rather accompany on a hiking or a camping adventure? A set of friends or family members or a bunch of strangers? The answer would definitely be “friends or family members” right? Well, last February, a bunch of Rotaractors from SLIIT had the chance to drag themselves through something beyond the mainstream camping…

Sentier 2020: A holistic experience

As the great saying goes, “There’s no limit for learning’s and no boundaries for places to implement your knowledge”, so we the Rotaract club of SRMIST, Chennai, India did our first international project ‘Sentier 2020’ from 10th January, 2020 to 19th January, 2020 in Sri Lanka. We are extremely grateful to the Rotaract club of…

“Sentier- Creating Pathways, breaking Barriers”

Four Rotaractors of the Rotaract Club of SRM Kattankulathur of RID 3232, visited Sri Lanka on the 10th of January 2020, in completion of series of projects covering four main avenues visiting significant places in Sri Lanka organized by the Rotaract Club of SLIIT with the objective creating trails or creating pathways eliminating barriers, in…