දිනයකින් කිව නොහැකි අරුමයක් සැගව ගත් මිහි මඩල සුරකිමු (A tribute on World Nature Conservation Day 2020)

  අප ජීවනාලිය වූ සොබා මවුන් හට අපගෙන් ඇති සත්කාරය කොතෙක් දැයි මදකට සිතා බැලුවහොත් අප ඉන්නේ කොතනද?? ඇයගේ නිරාමිස ආලය මධ්‍යයේ ඇගේ ඇකයේ සිටිනා අප, ඇය ආරක්ෂා කරගැනිම පිලිබදව සාකච්ඡාවට ලක් කළ යුතු දිනයක් ලෙසට අද දිනය සැලකිය හැක. ඒ මන්ද යත්, අද දිනය ලෝක ස්වභාව සංරක්ෂණ දිනය ලෙසට විරුදාවලි ලත් දිනයයි. සෑම ජූලි…

Wellness Screening: Watering our flower buds

”Every child is a different kind of flower and all together make this world a beautiful garden!”🌸 What is this new episode of the project ‘Light up their world 2.0’?🤔 Since we do not forget to commemorate special days with the little souls at Morawinna Balika Child Development & Probation Center. Let’s see, what we…

A walk for a cause: Polio walk & carnival

POLIO, short for poliomyelitis, is an infectious disease caused by the polio-virus. After someone gets infected, there is a 0.5% chance of getting a muscle weakness resulting in an inability to move (paralysis). This paralysis can occur over a few hours to a few days of time. The weakness most often involves the legs. In those with muscle weakness, about 2-5% of children and 15-30% of adults…

Light Up Their World-Children’s Day Celebrations

They say that every child is a different kind of flower. Morawinna Balika-Child Development and Probation Center comprised of twenty-three beautiful flowers of 4 years to 16 years of age. In order to commemorate the World Children’s day for the year 2019, the Rotaract club of SLIIT organized a Children’s Day Program for them.  It…

Light up their world 2.0– Day 01

21 st September 2019, didn’t feel like a usual Saturday. Even the Sun looked over joyed as if it was waiting to light up the world. The weekend which is meant to be relaxing and dedicated for sleepy heads was full of enthusiasm and excitement. It was a long-awaited day for our Rotaractors of SLIIT….

We love the sea 19′

What is the source of this pollution? To where will this lead? “The ocean” the home for millions of aquatic animals and plants, is affected badly by human operations. The litter end up on coastlines and beaches washed up in with waves are mistakenly eaten by marine animals.In pursuance of the Global Beach Cleanup Day,…

R e t h i n k   T r a s h – Mission Arugambay

Arugam Bay, located in the dry zone of Sri Lanka’s southeast coast is one of the many enticing locations unique to this tropical island. Famous for the quality of its surf breaks, the bay attracts surfers from all over the world and has hosted several international surfing competitions. The deep blue waters, fine sandy beaches…

සුරකිමු කෝට්ටේ 19′ (Surakimu Kotte 19′)

The Sri Daladha Perehera of Kotte Raja Maha Viharaya was held on 07th of September 2019 for the 119th time. Kotte Sri Daladha Perehera is one of the oldest and the grandest festivals of all Buddhist festivals in Sri Lanka, featuring dancers, fireball acrobats, musicians, and lavishly decorated elephants. Annually, the Kotte Raja Maha Viharaya…

Board Outing

Friends became Family! The calm Maa Oya was glittered with the sunshine as if it was an indication of the perfect outing we were about to spend. July 13th weekend was indeed a glittered day in the SLIIT Rotaract Diary as it was our first board outing. Our Club Service Director, Rtr. Senuri arose with…