සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

R e t h i n k   T r a s h – Mission Arugambay

Arugam Bay, located in the dry zone of Sri Lanka’s southeast coast is one of the many enticing locations unique to this tropical island. Famous for the quality of its surf breaks, the bay attracts surfers from all over the world and has hosted several international surfing competitions. The deep blue waters, fine sandy beaches…

සුරකිමු කෝට්ටේ 19′ (Surakimu Kotte 19′)

The Sri Daladha Perehera of Kotte Raja Maha Viharaya was held on 07th of September 2019 for the 119th time. Kotte Sri Daladha Perehera is one of the oldest and the grandest festivals of all Buddhist festivals in Sri Lanka, featuring dancers, fireball acrobats, musicians, and lavishly decorated elephants. Annually, the Kotte Raja Maha Viharaya…

Feed a Stray 4.0

We made it paw-sible! Love doesn’t always need words to be expressed. Sometimes what we ignore or count as little might become a reason for someone’s smile. Happiness lies within. Money cannot buy happiness. Little things we do can bring up the happiness we all seek. And when certain moments of life becomes memories the…

Sihina Tharanaya – Phase Two

The best anti-poverty program is a world-class education. The Rotaract Club of Sri Lanka Institute of Information Technology implemented the project “Sihina Tharanaya – Phase One” on the 8th of December 2017 where we donated  gift packs including stationary items; required for an entire term, that are mandatory for a quality education while creating each…

One Hand Can Heal Another 4.0

“One Hand Can Heal Another 4.0”, another signature community service project by the Rotaract Club of SLIIT happened on the 8th of May 2018 at the Apeksha Cancer Hospital, Maharagama from 10am onwards. This project happened for the 4th consecutive time and was chaired by rotaractors Bhanuka, Navindu, Chamini, Chamika, and Umanga.   This project…

මහරගමට නත්තල් ( Christmas at Apeksha Hospital)

On a lovely day in December a group of people gathered around in a place for something special. To be precise it was 10th of December 2017, the Christmas season, Rotaract club of SLIIT in collaboration with ‘5he Ekamuthuwa’ had organized a lovely day for the children at ‘Apeksha’ hospital, Maharagama. The event was named…

Sihina Tharanaya ‘17 – Phase I

Every child needs a pencil and a book to learn. “Sihina Tharanaya” is another major community service project that consists of two phases which are organized by the Rotaract Club of Sri Lanka Institute of Information technology with the intention of donating stationary items and other essential items; required for an entire term, as the…