ආරෝග්‍යා පරමා ලාභා

ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය සෑම වසරකම අප්‍රේල් 7 වන දින ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙන්ම අනෙකුත් ආශ්‍රිත සංවිධානවල අනුග්‍රහය යටතේ සමරනු ලබන ගෝලීය සෞඛ්‍ය දැනුවත් කිරීමේ දිනයකි.  1948 දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පළමු ලෝක සෞඛ්‍ය සමුළුව පැවැත්වීය. ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආරම්භය සනිටුහන් කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන අතර සෑම වසරකම ගෝලීය සෞඛ්‍යයට විශාල වැදගත්කමක් ඇති…

The Resurrection is our hope!

Jesus performed many miracles in his time on earth. Yet one miracle became the firm foundation for the religion called Christianity. It is the resurrection of Jesus. Christians all around the world believe this miracle with the help of the Holy Bible. Many scientists, historians, and scholars also witness the resurrection of Christ. Without the…

There is no cure but there are treatments

Autism is a disorder that is affecting more and more people everyday. This condition usually occurs around the age of 2-3 years. This condition can be diagnosed around 18 months of age if the child shows developmental delays. However, tests have shown that early detection of this disorder can lead to positive results later on….

“Father, forgive them”

This is one of the seven words uttered by Jesus while he was hanging on the cross. Dear readers, “Jesus was hanging between heaven and earth. Only three nails were holding him together with the cross. His body was like a plowed land because of all the scouring. A crown made of thorns was pressing…

The Clock is ticking…

Tuberculosis (TB) is a disease caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which affects and destroys the normal lungs. Although it is a disease that can be cured with proper treatment, 10 million people worldwide suffer from tuberculosis and 1.5 million die annually from it. As this is a globally endangered disease, March 24 is not just…

The ocean, our climate and weather

“Sunshine is delicious, rain is refreshing, wind braces us up, snow is exhilarating; there is really no such thing as bad weather, only different kinds of good weather.” – Happy World Meteorological day! World Meteorological Day was established in 1961 to commemorate the World Meteorological Organization (WMO) inauguration. The WMO was established on the 23rd…

ජීවයයි ජලය ජීවිතේ

“අහසින් වැටෙන එක් ජල බිඳක් හෝ ප්‍රයෝජනයට නොගෙන මුහුදට නොයයව්” –මහා පරාක්‍රමබාහු රජු– ජල සම්පත මහත් ගරුත්වයෙන් සැලකූ දේශයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව අනාදිමත් කාලයක සිට ජල සම්පාදනය කළමනාකරණය සහ සුරක‍ෂිතතාව සම්බන්ධව සුවිශේෂ අවධානයකින් කටයුතු කොට ඇත. එමෙන්ම නවමු ජල සංරක්ෂණය සංකල්ප වඩාත් දියුණු කරමින් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ සැලසූ විශිෂ්ට වාරි ඉතිහාසයක් අප රට තුළ තිබුණි. එහෙත්…

The Blogger Q1 & Q2 : Autumn and Winter Editions

Great things take time – And the wait is worthy. Its Unique. Its exciting. There’s something for all 🌸 ඉවසීමෙන් හොදම දේ ලැබේ. අපේ විදිහට, අපි හැමෝටම 💜 சிலவற்றிற்கு நேரம் தேவைப்படும், ஆதலால் காத்திருப்பது என்றும் வீணாகாது. தனித்துவமான ஒன்று, உங்கள் அனைவருக்காகவும். 💫 Presenting You, the one and only Main Edition – https://anyflip.com/qujja/vxtu/ Sinhala Edition – https://anyflip.com/qujja/qnut/ Tamil…

A blessing in disguise

Being unique and different is a part of what makes every one of us special. Being different is good. But not always. Imagine being born as an ordinary human yet with a different appearance than usual. You see the world as it is, but the world perceives you to be different. This is the exceptional…

Celebrate HAPPINESS!

The general assembly of the United Nations proclaimed 20th March as the International day of happiness. This is to celebrate the importance of happiness in the lives of people around the world. The UN launched 17 sustainable development goals, which seek to end poverty, reduce inequality, and protect our planet (three key aspects that lead…