සාමාන්‍යය – අසාමාන්‍යය අතර දෝලනය වන යතාර්ථය (Oscillating Reality between Normality and Abnormality)

ඉවත් කෙරුණු ඇදිරි නීතිය, විවෘත කෙරුණු කඩසාප්පු, “සාමාන්‍ය” ජීවිතය ට හැඩ ගැසෙන මිනිසුන් අතර සිට මා දකින Covid-19 පිළිබඳව ලියා තබන්නට සිතුණි. ඔබ අනාවැකි විශ්වාස කරනවා ද? ඉන්කාවරුන් ගේ දින දර්ශනට අනුව 2012 වසර ලෝකය විනාශ වන වසර ලෙස නම් වී තිබූ බව මතක ඇතැයි සිතමි. එහෙත් ඇසට පෙනෙන මහා පරිමාණ විනාශයක් වී අප වඳ…

A Mysterious Thriftventure!🔎🧩

Spooky silence during the quarantine period enabled the eternal whispers of the magnificent forest of words! Yes it is a forest full of words! And we knew that there is a treasure hidden inside so why not we let our fellow Rotaractors to hunt it? That is when RACSLIIT organized “50-SHADES” – the biggest virtual…

Light up their world 2.0 – Phase 02

Shaping their lives for a better tomorrow ♥  By now a lot of you must be familiar with the project Light up their world 2.0. But for those of you who don’t know, this is a signature community service initiative by the Rotaract Club of SLIIT, where volunteers teach English and Mathematics to 27 girls…

You Matter💜

The Rotaract Club of Sri Lanka Institute of Information Technology, which is a part of the global youth community, is a club committed to make a positive change while serving the community. As a result, “You Matter” is an initiative by the Rotaract club of SLIIT to focus on mental health awareness and well-being. It…

Actions speak louder than words!

Say NO to Dengue! It’s a wrap Sri Lanka loses many lives due to the lack of awareness and irresponsible acts of its citizens, when it comes to curbing diseases. One such disease is Dengue. The Rotaract club of SLIIT in collaboration with the Medical Officer of Health (MOH) Kaduwela, initiated  the project Say No…

ESCAPE- A Musical Getaway

A Musical Getaway~🎶 The Rotaract club of SLIIT together with AIESEC in SLIIT came up with the perfect remedy for our stay at home blues during the month of May. The two clubs got together to conduct a virtual concert to bring popular and upcoming talents right to our home.  The PR campaign started at…

Global Diplomacy Post COVID-19🌍

During this period of lockdown due to Covid’19 outbreak the mankind had to witness a major twist in their lifestyles. We got to see the downfall of many powerful and technologically improved countries in front of Mother Nature. Some may say we are paying the penalty for our own deeds and some may say Mother…

The BLOGGER-Q3

Literature – The New Saline during Quarantine 📖 Would you like to witness the hidden talents unlocked by our very own Rotaractors? THE BLOGGER, a voyage initiated by the editorial panel of RAC SLIIT presents you the Magazine of its third quarter (January – March) 2019/20 Glide through the pages to find the completed projects…

50-SHADES 🧩- Level 04

RIDDLES – Round 04 The one and only riddle into the forest of words! It was a red carpet to exhibit the variety of cultures across the world. Diversity was learned: Fellowship was earned! Instructions: Unlock the above riddle and visit the blog article. At the end of the blog article you may find clues….