පුංචි සිතක එකම පැතුම

අකුරැ කරන්නට ගුරැ ගෙදරට යන්නට

එක් පොතක්මයි ඇත්තේ මා හට

නෙක නෙක විෂයන් ඇතිමුත් සිප්හල

අතටම තෙත් වූ පිටු ගැලවුනු

ඒ පොතමයි ඇත්තේ මා හට

ආසයි ඔබ මෙන් අකුරැ කරන්නට

ලෝකය දකින්නට ගනන් හදන්නට

දුප්පත් පැල එලිය කරමින් 

අම්මගේ මුවගට සිනහ ගෙනෙන්නට

නව අරැණැල්ලක පිවිතුරු හෙටකට

යන්නට අත් දෙනවද ඔබ සැම මට

Penned By: Rtr. Kasuni Munasinghe (Editorial Member 2022-23)

Edited and published by: RACSLIIT Editorial Team 2022-23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s