ප්‍රණාම

පළමු අදියර

“ ඔබ දැනුමෙන් මුහුකුරා යනවිට ඔබට වැ ටහේවි,
  ඔබට අත් දෙකක් පවතින බව…
  එකක් ඔබට උපකා රය පිණිස,
  අනෙක අන් අයට උපකාර කිරීමට.. “

-ඕඩ්රි හෙප්බර්න්-

ප්‍රණාම  යනු ජීවිතයේ සැදෑ  සමය ගෙවමින් පවතින, පුරවැසියෙක් වශයෙන් රටට තමන්ගේ යුතුකම මැනවින් ඉටුකරන ලද වැඩිහිටියන් සදහා ම වෙන්වූ ව්‍යාපෘතියකි. SLIIT රොටරැක්ට් සමාජයේ ප්‍රජා සේවා ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද මෙම     ව්‍යාපෘතිය අදියර දෙකක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක​ වීමට නියමිතයි. 

ප්‍රසන්න​ වාතාවරණයක් තුළ වැ ඩිහිටියන්ට සාමකාමී ජීවිතයක් ගත කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා  උපරිම සැලකිල්ලකින් සහ සංවේදනයකින් යුතුව ඔවුන්ව රැකබලා           ගැනීම අරමුණ කරගත් ප්‍රණාම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර 2022 වසරේ ජූලි මස 18 වන දින උදෑසන 10 ට KLP වැඩිහිටි නිවාසය මූලික කර ගනිමින් සාමාජිකයන් පහළොස් දෙනෙකුගේ මූලිකත්වයෙන් ආරම්භ විය. 

කමිටු සාමාජිකයන් වැඩිහිටියන් සමග ගුණාත්මකව කාලය ගතකිරීමට වග බලා ගත් අතර එයට විනෝදාත්මක ක්‍රීඩා‍  තරග, ගායන සැසි මෙන්ම විවිධ උත්කර්ෂවත් අවස්ථා  රැසක් අඩංගු විය. පළමු අදියරේ දෙවන භාගය ලෙස වැඩිහිටි නිවාසය ප්‍ර​තිසංස්කරණය කිරීම ආරම්භ වූ අතර ස්වේච්ඡා  සේවක කමිටු සාමාජිකයන් විසින්ම වැඩිහිටි නිවාසය පිරිසිදු කර පිළිසකර කිරීමෙන් අනතුරුව තීන්ත ආලේප කිරීමටද අමතක නොකළහ. 

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද වැඩිහිටි නිවාසය 2022 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින             වැඩිහිටියන් අතට පත්කිරීමෙන් පසුව ප්‍රණාම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර වැඩිහිටියන්ව ආදරයෙන් රැකබලා  ගැනීමේ අගය සහ ආත්ම තෘප්තිය පසක් කරමින් සාර්ථකව නිම විය.                  

     

“As you grow in knowledge, you will know,
   That you have two hands…
   One to help you,
   The other is to help others..

-Audrey Hepburn-

Pranama is a program reserved for those who are living retirement life and have fulfilled their duty to the country as a citizen. It is Organized by the community service Avenue of SLIIT Rotaract community and this project was going to be implemented in two phases. The first phase of the Pranama project was started on the 18th of July 2022 at 10 am with fifteen members  at the KLP elderly home which aims to take care of the elderly with utmost care and empathy to help them live a peaceful life in a pleasant environment. 

The committee members made sure to spend quality time with the elders which included fun games, singing sessions and various other occasions. As the second half of the first phase, the renovation of the elder’s home began and the volunteer committee members themselves did not forget to clean and repair the elder’s home and paint it. The first phase of the Pranama project was successfully completed after the renovated elder’s home was handed over to the elders on 30th October 2022. The project was demonstrating the value and showed the self-satisfaction of caring for the elders.

“அறிவு வளர நீ அறிவாய்,
உனக்கு இரண்டு கைகள் இருப்பதாக.
உனக்கு உதவ ஒன்று,
மற்றொன்று மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு

-ஆட்ரி ஹெப்பர்ன்-

பிரணாம என்பது ஓய்வுகால வாழ்க்கையை வாழும், ஒரு குடிமகனாக நாட்டிற்கு தங்கள் கடமையை நிறைவேற்றியவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட திட்டமாகும். இது SLIIT Rotaract சமூகத்தின் சமூக சேவை பிரிவினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்த திட்டம் இரண்டு கட்டங்களாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. பிரணாம திட்டத்தின் முதல் கட்டம் 18 ஜூலை 2022 அன்று காலை 10 மணிக்கு KLP முதியோர் இல்லத்தில் பதினைந்து உறுப்பினர்களுடன் தொடங்கப்பட்டது. இது முதியவர்களை மிகவும் அக்கறையுடனும் பாசத்துடனும் கவனித்துக்கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. 

குழு உறுப்பினர்கள் பெரியவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவதை உறுதிசெய்தனர். இதில் வேடிக்கையான விளையாட்டுக்கள், பாடல் அமர்வுகள் மற்றும் பல்வேறு நிகழ்வுகள் அடங்கின. முதற்கட்டத்தின் இரண்டாம் பாதியாக முதியோர் இல்லத்தை சீரமைக்கும் பணி தொடங்கியதும் தன்னார்வக் குழு உறுப்பினர்கள் தாங்களாகவே முதியோர் இல்லத்தை சுத்தம் செய்து பழுது பார்த்து, நிறப்பூச்சு பூசினர். 30 அக்டோபர் 2022 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்ட முதியோர் இல்லம் அந்த முதியவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பிறகு பிரணாம திட்டத்தின் முதல் கட்டம் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் முதியவர்களைக் கவனித்துக்கொள்வதில் உள்ள மதிப்பை வெளிப்படுத்துவதாகவும், சுய திருப்தியை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருந்தது.

Edited, translated and published by: RACSLIIT Editorial Team 2022-23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s