වැලන්ටයින් ආදරය?

අද සිටියා නම් සිදුහත් කුමරුට          කල්පයක් පෙම් කල යශෝධරාව සිනා සෙනු ඇත ආදරය නොහඳුනන උන්         ආදරයට දවසක් වෙන් කරන අපූරුව දැක… බුද්ධ චරිතය ගැන දන්නා ඕනෑම කෙනෙකුට ඉහත වාක්‍ය කණ්ඩය ගැන පැහැදිලි කිරීමට අවශ්‍ය නැත. දීපංකර බුදුන් පාද මූලයේ අප මහා බෝසතුන් නියත විවරන ගත් දා පටන් සෙවනැල්ලක් මෙන්ම සිටි…

It’s the Born Day of a Man of his word

“That some achieve great success, is proof to all that others can achieve it as well.” – Abraham Lincoln Those were the words from a person who was once a farmer and then went on to become the President of the United States. Born in Hodgenville, Kentucky on February 12, 1809, Abraham Lincoln grew up in Indiana…

International Day of Women and Girls in Science

The International Day of Women and Girls in Science came to be in the United Nations General Assembly on the 22nd of December 2015. The UN decided to allocate a special day to focus on and encourage girls to pursue higher education or careers in the fields of STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics,…

Together Let’s Celebrate the 73rd Independence Day

Before foreign invasions, during 1505 – 1615, Sri Lanka was known as Ceylon and it was a beautiful island with a lot of commercial value. In the early 17th century due to European Renaissance, European countries were unable to buy their spices from the Eastern countries. These businesses were mainly handled by Muslims in that…

International Day of Education

The objective of education is to produce a good educated person for the country, the village and the society. Thus on December 3rd 2018, The United Nations General Assembly announced January 24th of each year to commemorate the role of education in contributing to global peace and sustainable development. Its theme this year is to…