පුරුදු සුවඳක්

This is the Sinhala winning article from the creative writing competition, InkIt, written by Rtr. Nayani Dineshika. Enjoy! දුරකථනය නාද විය…’හෙලෝ”   පිලිතුරක් නැත, ‘හෙලෝ’ නැවතත් සෙහස් ඇමතුවේය. කිසිම පිලිතුරක් නොමැති නිසා ඔහු ඇමතුම විසන්දි කළේය. ඒ විගසම විදුලි පහන් නිවී ගියේය….  ෂිට් කරන්ට් එක…  අසල රාක්කයේ තිබූ ඉටිපන්දම ගත් සෙහස් එය දල්වා මේසයේ කෙළවරක රඳවා…

The Nobody

This is the English winning article from the creative writing competition, InkIt, written by Rtr. Pasindu Gunawardhana. Enjoy! “The phone rang. “ Hello, ” I said , “Hello”. No one was there. I hung up. All the lights went out within seconds of the call. I got all the confirmation I needed. The QRT(1) team…

Remembering Lilibet

The Life and Legacy of Britain’s Longest-serving Monarch “London Bridge is down” these words mark the end of an era. Queen Elizabeth II, whose reign lasted from the industrial age to the internet age, has weathered more storms than the iconic landmark after which she was code-named after. As stated in tributes for her, only…

White Horse

My heart crumbled overnight I threw the crown, but it’s alright Nobody’s heard my crying I’m doing better than before All my rose gardens filled with thorns I make the same mistake every time Universe ready to catch me up in the cage I fell, but never learn I lead his feet all around Trying…

Episode 3: Ink Heights

Troian’s POV:  3rd of September 2008: I felt like a rebel.  I traversed through the dark, empty corridor. The French windows rattling against the howling wind as the brick chill of the blizzard wrapped around my small form. I pulled my lilac hoodie closer, drawing on the strings as its high-quality material smothered me like…

The Love Potion

Oh, how I wish the rains would wash my pain away! Oh, how I wish the winds would  blow my misery away! Oh, carry this burden away to the deep sea! Oh, carry this grief to a far off land for none to see! I wish my eyes never saw what it did  when I…

Episode 2: Catatonic

Troian’s POV:  I found myself in a grand drawing room, hesitantly sipping on a generous mug of El Injerto. Its potent mocha essence soothing my frayed nerves as I openly stared at the opulent interior of the room. The Greek renaissance-inspired mural stretched across the vast ceiling, little cherubs hiding behind puffy, golden clouds. Its…

කාල සංචාරකයා

එදින ඉමහත් කලබලකාරී දිනයක් විය. ඒ මක්නිසාදයත් අද දින විද්‍යා මණ්ඩපයේ වාර්ශික විද්‍යා සැනකෙලියේ අවසන් දිනය වීම  හේතුවෙනි. මේ සදහා සරසවි භූමියේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් හොවා දැක්වෙන විවිධ අංග රැසක් සංවිධානය කර පැවතුනි. මේ සදහා සහන් ඇතුලු මිත්‍ර පිරිස ඉතාමත් යුහුසුලුවමෙන්ම ප්‍රීතිමත්ව සහභාගීවිය. සරසවි භූමියේ සිටිනා අමුත්තන් අතරින් එක් අයෙක් සහන් වෙත දැඩි අවධානයෙන් යුතුව සිටියි….

Disobedient Heart

Disobedient heart! You used your new wings to part? You left my core, to tap at someone else’s door? Left my whole being? Made me fall on my knees? What if no one hears your plea? Where would you rather be? Should I never have set you free! Shameless heart! I should have tamed you…

Episode 1: The Ichabog

Troian’s POV: 7th of August 2013 I don’t remember the taste of my favourite saltwater taffy. “Such an acquired taste should be relished.” Charlotte, my mother, would say as my father, Peter wrinkled his nose in disgust. The sight was followed by her tinkling laughter, a sound I loved to hear. Hence the beginning of…