විවිධත්වයේ එකමුතුව තුලින් යහපත් හෙටක් උදෙසා ස්වෙච්ඡා සේවය🇱🇰

විවිධත්වයේ එකමුතුව තුලින් යහපත් හෙටක් උදෙසා ස්වෙච්ඡා සේවය🇱🇰 රන් මලක් ලෙස දෙව් බඹුන් දෝතින් පුදන ලද අප ධරණිතලයේ 72 වන නිදහස් දින සැමරුම අද දිනට යෙදී ඇති මේ මොහොතේ මාතෘ භූමියේ නිවහල් බව උදෙසා පෘතුගීසි, ලන්දේසි හා ඉංග්‍රීසි ආදී විවිධ ආක්‍රමණ වලට මුහුණ දී 1818 දී ඇතිවූ තීරණාත්මක වෙල්ලස්ස සටන ඇතුළු සටන් දාමයකින් පසු 1948…

Adieu Okjokull – The First Funeral of a Glacier

“A letter to the future, Ok is the first Icelandic glacier to lose its status as a glacier. In the next 200 years all our glaciers are expected to follow the same path. This monument is to acknowledge that we know what is happening and what needs to be done. Only you know if we…

Who are you? A Tesla or an Edison?

Yes of course! The exact question you need to ask yourself before proceeding through this article. Well, you might still haven’t figured it out, but I can assure you at the end of the article you’ll take a side. Without any further ado, we’ll find out more about the captioned personalities and how they can…

මුල් ගුරුතුමණි,

“සර් අද මාර දුක හිතෙන දවසක්..” පාසලේ උදෑසන ප්‍රධාන රුස්වීමේදී එක් සොයුරෙක් මෙලෙස කියා සිටියේ එම රැස්වීමට දුක්මුසු බවක් එක් කරමිනි. මම ඔහු එසේ පැවසුවේ ඇයි දැයි දැන උන්නත් මගේ සිත එය පිළිගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවක් මට හැඟුණි. ඒ අපේ පාසලේ මුල් ගුරුතුමා වන විදුහල්පතිතුමන් විශ්‍රාම යන දිනය අදට යෙදී තිබීමයි. මුළු පරිසරයම මලානික ස්වාභාවයක්…

Chernobyl – The battlefield of 28 heroes

It was just another day at work for Sergio Kamarov, a firefighter in the department of Fire and Rescue in Ukraine. The lazy Friday evening extended for a long night when he was assigned to do a night shift which wasn’t a surprise for him. Neither the crew nor Kamarov knew that it will be…

Vesak

19th of May this year has come and gone, like so many other Vesak days before. Did we pause to think of the importance of this day or its relevance to our today’s society? More than two thousand five hundred and sixty-three years ago, in the salubrious surrounding of Lumbini Gardens in the present-day Nepal,…

Essentials for report writing

First let’s start with the basics, what exactly is a report?  A report is a short, sharp and concise document written for a particular purpose and audience in comparison to an essay which mainly articulates among presenting arguments and reasoning. When you are asked to compile a report you will usually be given a report…

How to Avoid Sleepiness while Studying

It has always been a common thing for almost all the students, all over the world to feel sleepy whenever they take a book to their hand. Surprisingly, this is only when you start studying, but not when watching a movie or reading a novel. It is easy to fall asleep, but staying awake is…

How to Plan an Event

The Complete Event Planning Guide While this is a high-level overview of some of the steps you’ll need to follow when developing an event, we can’t identify all of the details you’ll need to think about (since much of it will depend on the type of event you are holding). But, we hope the following…