මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ… මොකටද ඔබ ඔය බිම හාරන්නේ?

ස්..ස්.. මේ! ඔව්.. ඔව්.. ඔයාට තමයි කථා කරන්නේ! පොඩ්ඩකට ඔය ඇස් ස්ක්‍රීන් එකෙන් එලියට අරන් , ටිකකට එන්නකො ඔයාගේ ගුහාවෙන් එලියට! අරින්න කාමරේ ජනේලේ, ඉර එලියට එන්න දෙන්න ඔයාගේ ලෝකයට… මොහොතකට නැවතිලා බලන්න, ඔයාගේ ඇස් මානයේ විදින්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? හිතට අනවශ්‍ය පීඩනයක් නොදෙන, ඔලුවට මහ බරක් එකතු නොකරන , අපි එයාලා ගැන නොබැලුවත් අපිට…

Start small. Think BIG. Hustle Hard!

After the pandemic arose in Sri Lanka, many small business owners faced many downfalls in surviving through the crisis. The mentality and attitudes of such citizens were affected gravely and finding the motivation amidst such tough times is difficult. Even Though it seemed that the country was getting back to normal, with the recent updates…

~WANDERER~An expression of the passion

To commemorate this International Tourism day, we have joined hands with our very own twin club SRM Kattankulatur, with the project “Wanderer”. Which is an interesting and interactive platform to express your unforgettable traveling stories and learn about knowledgeable facts on some of the breathtaking tourist destinations around the world. In this space we intend…

~Help Her Raise 2.0 ~ Appreciating her the Creator of life🤰

Rotaract SLIIT initiative “Help Her Raise 2.0” in collaboration with the Rotary club of Battaramulla is a project where expectant mothers are encouraged and supported. One phase of the project was successfully concluded on the 14th of July 2020 at the Dambulla Base hospital. Despite all the difficulties due to the current Pandemic situation prevailing…

You Matter💜

The Rotaract Club of Sri Lanka Institute of Information Technology, which is a part of the global youth community, is a club committed to make a positive change while serving the community. As a result, “You Matter” is an initiative by the Rotaract club of SLIIT to focus on mental health awareness and well-being. It…

Independence Day Celebration

“May the sun bestow light brightest upon my motherland!”🇱🇰 Sri Lanka celebrates its 72 years as an independent republic. On 4th of February in 1948, the island state in the Indian Ocean declared its sovereignty from Great Britain. The greatest celebrations for Sri Lankan National Day happen in the capital city of Colombo. Sri Lankans…

Feed a Stray 4.2

“It’s painful to stay hungry and not being able to speak….” All of us are very lucky to feel the warmth, good care, tasty food, comfy shelters and every other cozy thing. But less fortunate stray animals don’t have any of these and they can’t even say it loud when they feel cold or hungry….

Pongal Celebration -Pongal lights to enlighten their lives!

Have you celebrated Pongal before? If not check out how the kids at Morawinna Balika Child Development Center celebrated this Pongal! Pongal lights to enlighten their lives! As we continue the prominent project “Light up their world 2.0” by the Rotaract Club of SLIIT, we planned to celebrate the Pongal festival with the lovely kids…

Holi Fest’19 – The Festival of Colours 🎨

What is it that pops into your head when someone says its December? Obviously its Christmas right?! Well the Rotaract Club of SLIIT, as always stepped up to carry out something extraordinary and this time it was a colorful surprise – a joyful evening at the Stanley Jansz Grounds, filled with love and colors and…

Before I die 2.0

“26th of December…” It is actually the Christmas Season and more specifically the date after the birth of the Jesus Christ, which is one of the happiest seasons of the year. But what would it mean to emphasize on a project called “Before I die”? The Tsunami struck on 26th of December 2004 as a…